17. mei, 2022

Channeling Yeshua over Liefde

ğ˜¾ğ™ğ™–ğ™£ğ™£ğ™šğ™¡ğ™žğ™£ğ™œ 𝙔𝙚𝙨𝙝𝙪𝙖

𝘐𝘯 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘵𝘪𝘫𝘥𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘵𝘶𝘮𝘶𝘭𝘵 𝘦𝘯 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦.

𝘛𝘶𝘮𝘶𝘭𝘵 𝘦𝘯 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦, 𝘩𝘦𝘵 𝘭𝘪𝘫𝘬𝘵 𝘢𝘭𝘴𝘰𝘧 𝘥𝘪𝘦 𝘸𝘰𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘣𝘪𝘫 𝘦𝘭𝘬𝘢𝘢𝘳 𝘩𝘰𝘳𝘦𝘯, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘣𝘦𝘪𝘥𝘦 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘢𝘢𝘯𝘸𝘦𝘻𝘪𝘨, 𝘸𝘦𝘦𝘴 𝘫𝘦 𝘥𝘢𝘢𝘳𝘷𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘸𝘶𝘴𝘵.

𝘓𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘪𝘴 𝘢𝘭𝘰𝘮 𝘢𝘢𝘯𝘸𝘦𝘻𝘪𝘨. 𝘏𝘦𝘵 𝘪𝘴 𝘢𝘭𝘵𝘪𝘫𝘥 𝘢𝘢𝘯𝘸𝘦𝘻𝘪𝘨. 𝘑𝘶𝘭𝘭𝘪𝘦 𝘻𝘪𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘦𝘯 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘵𝘪𝘫𝘥. 𝘑𝘶𝘭𝘭𝘪𝘦 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘨𝘦𝘷𝘰𝘦𝘭 𝘥𝘢𝘵 𝘩𝘦𝘵 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘫𝘶𝘭𝘭𝘪𝘦 𝘪𝘴 𝘸𝘦𝘨𝘨𝘦𝘭𝘦𝘨𝘥. 𝘋𝘢𝘵 𝘩𝘦𝘵 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘢𝘢𝘯𝘸𝘦𝘻𝘪𝘨 𝘪𝘴, 𝘥𝘢𝘵 𝘩𝘦𝘵 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘣𝘦𝘴𝘵𝘢𝘢𝘵, 𝘥𝘢𝘵 𝘫𝘦 𝘩𝘦𝘵 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘥 𝘣𝘦𝘯𝘵. 𝘏𝘦𝘵 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘦𝘭 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘮𝘦𝘯𝘴𝘩𝘦𝘪𝘥 𝘥𝘦𝘯𝘬𝘵 𝘥𝘢𝘵 𝘻𝘪𝘫 𝘩𝘦𝘵 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘥 𝘪𝘴, 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦! 𝘔𝘢𝘢𝘳 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘰𝘮 𝘥𝘦 één 𝘸𝘦𝘭 𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘯𝘪𝘦𝘵? 𝘡𝘪𝘫𝘯 𝘸𝘦 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯 één. 𝘡𝘪𝘫𝘯 𝘫𝘶𝘭𝘭𝘪𝘦 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘮𝘢𝘢𝘭 𝘩𝘦𝘵𝘻𝘦𝘭𝘧𝘥𝘦, 𝘦𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘴? 𝘌𝘭𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘴 𝘩𝘦𝘦𝘧𝘵 𝘳𝘦𝘤𝘩𝘵 𝘰𝘱 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘦𝘭𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘴 𝘪̀𝘴 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦. 𝘑𝘪𝘫 𝘣𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦. ğ˜žğ˜¢ğ˜¢ğ˜³ğ˜°ğ˜® 𝘻𝘰𝘶 𝘫𝘦 𝘥𝘢𝘵 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘻𝘪𝘫𝘯? 𝘖𝘰𝘬 𝘫𝘪𝘫 𝘣𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦. 𝘌𝘯 𝘢𝘭𝘴 𝘪𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦𝘦𝘯 𝘦𝘭𝘬𝘢𝘢𝘳 𝘰𝘰𝘬 𝘥𝘢𝘵 𝘻𝘰𝘶 𝘨𝘶𝘯𝘯𝘦𝘯, 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘥𝘢𝘵 𝘪𝘴 𝘰𝘰𝘬 𝘦𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘯𝘨: 𝘥𝘦 𝘨𝘶𝘯𝘧𝘢𝘤𝘵𝘰𝘳. 𝘏𝘦𝘣 𝘫𝘦 𝘥𝘦 𝘨𝘶𝘯𝘧𝘢𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘰𝘧 𝘩𝘦𝘣 𝘫𝘦 𝘥𝘪𝘦 𝘯𝘪𝘦𝘵? ğ˜Žğ˜¶ğ˜¯ 𝘫𝘦 𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦?


ğ˜žğ˜¢ğ˜µ 𝘻𝘰𝘶 𝘦𝘳 𝘨𝘦𝘣𝘦𝘶𝘳𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘴 𝘪𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦𝘦𝘯 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘻𝘰𝘶 𝘌𝘳𝘬𝘦𝘯𝘯𝘦𝘯, 𝘏𝘦𝘳𝘬𝘦𝘯𝘯𝘦𝘯, 𝘌𝘳𝘷𝘢𝘳𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘡𝘪𝘫𝘯? ğ˜žğ˜¢ğ˜µ 𝘻𝘰𝘶 𝘦𝘳 𝘥𝘢𝘯 𝘨𝘦𝘣𝘦𝘶𝘳𝘦𝘯? 𝘡𝘰𝘶 𝘩𝘦𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘮𝘰𝘰𝘪𝘦𝘳 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘰𝘱 𝘫𝘶𝘭𝘭𝘪𝘦 𝘮𝘰𝘰𝘪𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘦𝘭𝘥, 𝘮𝘰𝘦𝘥𝘦𝘳 𝘢𝘢𝘳𝘥𝘦? 𝘗𝘢𝘤𝘩𝘢 𝘔𝘢𝘮𝘢 𝘩𝘰𝘶𝘥𝘵 𝘷𝘢𝘯 𝘫𝘶𝘭𝘭𝘪𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘮𝘢𝘢𝘭. 𝘡𝘪𝘫 i𝘴 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦.

𝘈𝘭𝘭𝘦𝘴 𝘪𝘴 𝘮𝘦𝘵 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘨𝘦𝘮𝘢𝘢𝘬𝘵. 𝘌𝘭𝘬𝘦 𝘢𝘵𝘰𝘰𝘮 𝘪𝘴 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦, 𝘨𝘦𝘷𝘶𝘭𝘥 𝘮𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘴. 𝘌𝘯 𝘴𝘤𝘩𝘢𝘢𝘮 𝘫𝘦 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦. 𝘏𝘦𝘦𝘭 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘮𝘦𝘯𝘴𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘦𝘭𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘤𝘩 𝘰𝘱𝘨𝘦𝘭𝘢𝘵𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘴 𝘻𝘦 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘥𝘦 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘢𝘵𝘦𝘯. 𝘈𝘭𝘴 𝘻𝘦 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘮𝘰𝘦𝘵𝘦𝘯 𝘶𝘪𝘵𝘦𝘯. 𝘡𝘦 𝘴𝘤𝘩𝘢𝘮𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘤𝘩, 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘰𝘮 𝘻𝘰𝘶 𝘫𝘦 𝘫𝘦 𝘮𝘰𝘦𝘵𝘦𝘯 𝘴𝘤𝘩𝘢𝘮𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦? ğ˜žğ˜¢ğ˜¢ğ˜³ğ˜°ğ˜® 𝘻𝘰𝘶 𝘪𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥 𝘻𝘪𝘤𝘩 𝘸𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘢𝘯 𝘰𝘰𝘬 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘮𝘰𝘦𝘵𝘦𝘯 𝘴𝘤𝘩𝘢𝘮𝘦𝘯? 𝘝𝘰𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘦𝘦𝘯𝘴. 𝘝𝘰𝘦𝘭 𝘩𝘰𝘦 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘦𝘭𝘵 𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘴 𝘫𝘦 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘸𝘦𝘦𝘵 𝘸𝘢𝘵 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘪𝘴, 𝘩𝘰𝘦 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘦𝘭𝘵, 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘴𝘦𝘦𝘳 𝘫𝘦 𝘥𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘵 𝘫𝘦 𝘫𝘦 𝘦𝘳 𝘥𝘢𝘯 𝘰𝘰𝘬 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘩𝘦𝘣𝘵 𝘰𝘱𝘦𝘯𝘨𝘦𝘴𝘵𝘦𝘭𝘥. 𝘋𝘢𝘵 𝘫𝘪𝘫 𝘫𝘦𝘻𝘦𝘭𝘧 𝘩𝘦𝘣𝘵 𝘢𝘧𝘨𝘦𝘣𝘢𝘬𝘦𝘯𝘥. ğ˜žğ˜¦ğ˜­ğ˜­ğ˜ªğ˜¤ğ˜©ğ˜µ 𝘰𝘮 𝘱𝘪𝘫𝘯𝘭𝘪𝘫𝘬𝘦 𝘳𝘦𝘥𝘦𝘯𝘦𝘯, 𝘰𝘮 𝘢𝘯𝘨𝘴𝘵, 𝘰𝘯𝘻𝘦𝘬𝘦𝘳𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘷𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘰𝘮 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘨𝘦𝘳𝘢𝘢𝘬𝘵 𝘵𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯. 𝘖𝘮 𝘨𝘦𝘦𝘯 𝘱𝘪𝘫𝘯 𝘵𝘦 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯. 𝘔𝘢𝘢𝘳 𝘦𝘤𝘩𝘵𝘦 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘨𝘦𝘦𝘧𝘵 𝘨𝘦𝘦𝘯 𝘱𝘪𝘫𝘯 𝘢𝘭𝘴 𝘫𝘦 𝘫𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘴𝘦𝘦𝘳𝘵 𝘥𝘢𝘵 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘴 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘪𝘴.


𝘔𝘢𝘢𝘳 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘴𝘦𝘦𝘳 𝘫𝘦 𝘰𝘰𝘬 𝘥𝘢𝘵 𝘫𝘦 𝘦𝘳 𝘢𝘭𝘵𝘪𝘫𝘥 𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘰𝘮𝘨𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘻𝘶𝘭𝘵 𝘻𝘪𝘫𝘯. 𝘑𝘪𝘫 𝘴𝘤𝘩𝘦𝘪𝘥𝘵 𝘫𝘦 𝘢𝘧 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦. 𝘑𝘪𝘫 𝘣𝘦𝘱𝘢𝘢𝘭𝘵 𝘰𝘧 𝘫𝘦 𝘩𝘦𝘵 𝘸𝘪𝘭𝘵 𝘰𝘯𝘵𝘷𝘢𝘯𝘨𝘦𝘯. 𝘑𝘪𝘫 𝘣𝘦𝘱𝘢𝘢𝘭𝘵 𝘰𝘧 𝘫𝘦 𝘩𝘦𝘵 𝘸𝘪𝘭𝘵 𝘨𝘦𝘷𝘦𝘯.


𝘖𝘯𝘨𝘦𝘢𝘤𝘩𝘵 𝘫𝘦 𝘥𝘢𝘥𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘣 𝘫𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘩𝘵 𝘰𝘱 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦. 𝘈𝘭𝘴 𝘯𝘪𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥 𝘳𝘦𝘤𝘩𝘵 𝘻𝘰𝘶 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘰𝘱 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦. 𝘈𝘭𝘴 𝘮𝘦𝘯𝘴𝘦𝘯 𝘣𝘶𝘪𝘵𝘦𝘯𝘨𝘦𝘴𝘭𝘰𝘵𝘦𝘯 𝘻𝘰𝘶𝘥𝘦𝘯 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘰𝘮𝘥𝘢𝘵 𝘻𝘦 𝘪𝘦𝘵𝘴 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘥𝘢𝘢𝘯 𝘸𝘢𝘵 𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘻𝘪𝘯𝘵 𝘰𝘧 𝘸𝘦𝘭𝘭𝘪𝘤𝘩𝘵 𝘪𝘦𝘵𝘴 𝘸𝘢𝘵 𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘰𝘨𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘦𝘭 𝘴𝘭𝘦𝘤𝘩𝘵 𝘸𝘢𝘴. 𝘈𝘭𝘴 𝘫𝘦 𝘮𝘦𝘯𝘴𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘢𝘧𝘴𝘤𝘩𝘦𝘪𝘥𝘵, 𝘩𝘰𝘦 𝘬𝘶𝘯 𝘫𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘴 𝘥𝘢𝘯 𝘸𝘦𝘦𝘳 𝘨𝘰𝘦𝘥𝘮𝘢𝘬𝘦𝘯? 𝘏𝘰𝘦 𝘬𝘶𝘯 𝘫𝘦 𝘦𝘦𝘯 𝘸𝘦𝘳𝘦𝘭𝘥 𝘷𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘭𝘢𝘯𝘨𝘦𝘯? 𝘏𝘰𝘦 𝘬𝘶𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘫 𝘥𝘢𝘯 𝘸𝘦𝘦𝘳 𝘩𝘦𝘵 𝘫𝘶𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘱𝘢𝘥 𝘷𝘪𝘯𝘥𝘦𝘯? 𝘡𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘪𝘴 𝘥𝘢𝘵 𝘱𝘢𝘥 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘻𝘪𝘤𝘩𝘵𝘣𝘢𝘢𝘳! 𝘓𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘪𝘴 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘪𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦𝘦𝘯, 𝘯𝘪𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘶𝘪𝘵𝘦𝘯𝘨𝘦𝘴𝘭𝘰𝘵𝘦𝘯! 𝘖𝘱𝘦𝘯 𝘫𝘦 𝘩𝘢𝘳𝘵. 𝘕𝘪𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘴 𝘣𝘶𝘪𝘵𝘦𝘯𝘨𝘦𝘴𝘭𝘰𝘵𝘦𝘯. 𝘡𝘦𝘭𝘧𝘴 𝘫𝘪𝘫 𝘯𝘪𝘦𝘵. 𝘝𝘰𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘢𝘳! 𝘌𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘨𝘦𝘦𝘧𝘵 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘴 𝘫𝘦 𝘮𝘰𝘦𝘪𝘵𝘦 𝘩𝘦𝘣𝘵 𝘰𝘮 𝘩𝘦𝘵 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘵𝘦 𝘵𝘰𝘯𝘦𝘯, 𝘩𝘦𝘵 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘵𝘦 𝘨𝘦𝘷𝘦𝘯, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘻𝘦𝘵 𝘥𝘢𝘢𝘳𝘪𝘯 𝘬𝘭𝘦𝘪𝘯𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘱𝘫𝘦𝘴.


𝘡𝘪𝘦 𝘥𝘦 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘰𝘱 𝘫𝘦 𝘸𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘨𝘦𝘦𝘧𝘵, 𝘸𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘥𝘶𝘳𝘧𝘵 𝘵𝘦 𝘰𝘯𝘵𝘷𝘢𝘯𝘨𝘦𝘯. 𝘏𝘦𝘳𝘬𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘰𝘱 𝘫𝘦 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘻𝘪𝘦𝘵 𝘣𝘪𝘫 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦𝘯. 𝘒𝘪𝘫𝘬 𝘰𝘮 𝘫𝘦 𝘩𝘦𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘬𝘪𝘫𝘬 𝘸𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘦 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘪𝘴, 𝘱𝘶𝘳𝘦 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦. 𝘗𝘶𝘳𝘦 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘪𝘴 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘣𝘪𝘫 𝘫𝘦 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘥𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘰𝘦𝘭𝘵 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘩𝘦𝘵 𝘭𝘦𝘷𝘦𝘯, 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘩𝘦𝘵 𝘢𝘭, 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘴, 𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘢𝘳𝘪𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘱𝘵𝘢𝘵𝘪𝘦 𝘦𝘳𝘷𝘢𝘢𝘳𝘵.


𝘋𝘪𝘵 𝘪𝘴 𝘩𝘦𝘵, 𝘥𝘪𝘵 𝘪𝘴 𝘩𝘦𝘵 𝘭𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘸𝘢𝘢𝘳 𝘫𝘦 𝘰𝘱 𝘥𝘪𝘵 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘯 𝘻𝘪𝘵! ğ˜žğ˜¢ğ˜¢ğ˜³ 𝘦𝘳𝘷𝘢𝘢𝘳 𝘫𝘦 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘪𝘯 𝘫𝘦 𝘭𝘦𝘷𝘦𝘯, 𝘓𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘻𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘷𝘰𝘰𝘳𝘸𝘢𝘢𝘳𝘥𝘦𝘯? 𝘏𝘦𝘦𝘭 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘮𝘦𝘯𝘴𝘦𝘯 𝘬𝘦𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘢𝘭𝘴 𝘷𝘦𝘳𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘩𝘦𝘪𝘥. 𝘔𝘢𝘢𝘳 𝘷𝘦𝘳𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘩𝘦𝘪𝘥 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘵 𝘷𝘢𝘢𝘬 𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘧𝘩𝘢𝘯𝘬𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬𝘩𝘦𝘪𝘥. 𝘡𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘥𝘪𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘰𝘯 𝘬𝘶𝘯 𝘫𝘦 𝘥𝘢𝘯 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘭𝘦𝘷𝘦𝘯. 𝘡𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘥𝘪𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘰𝘯 𝘣𝘦𝘯 𝘫𝘦 𝘰𝘯𝘨𝘦𝘭𝘶𝘬𝘬𝘪𝘨. 𝘔𝘢𝘢𝘳 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘻𝘪𝘵 𝘫𝘶𝘪𝘴𝘵 𝘪𝘯 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘴, 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘦𝘯 𝘪𝘯 éé𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘰𝘯. 𝘝𝘦𝘳𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘩𝘦𝘪𝘥 𝘪𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘢𝘯𝘵𝘳𝘦𝘬𝘬𝘪𝘯𝘨, 𝘦𝘦𝘯 𝘳𝘦𝘴𝘰𝘯𝘢𝘯𝘵𝘪𝘦 𝘥𝘪𝘦 𝘫𝘦 𝘣𝘪𝘫 𝘦𝘭𝘬𝘢𝘢𝘳 𝘷𝘰𝘦𝘭𝘵, 𝘦𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘳𝘬𝘦𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘢𝘯𝘵𝘳𝘦𝘬𝘬𝘪𝘯𝘨, 𝘥𝘪𝘦 𝘬𝘢𝘯 𝘳𝘦𝘴𝘶𝘭𝘵𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘱𝘶𝘳𝘦 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦. 𝘌𝘤𝘩𝘵𝘦 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘪𝘴 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘱𝘵𝘢𝘵𝘪𝘦, 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘱𝘵𝘢𝘵𝘪𝘦! 𝘉𝘦𝘨𝘳𝘪𝘱 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘦𝘭𝘬𝘢𝘢𝘳. 𝘈𝘤𝘤𝘦𝘱𝘵𝘢𝘵𝘪𝘦! 𝘈𝘤𝘤𝘦𝘱𝘵𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘵 𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘪𝘴 𝘻𝘰𝘢𝘭𝘴 𝘩𝘪𝘫 𝘪𝘴. 𝘈𝘤𝘤𝘦𝘱𝘵𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘵 𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘪𝘴 𝘦𝘯 𝘸𝘦𝘭𝘭𝘪𝘤𝘩𝘵 𝘯𝘰𝘨 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘩𝘦𝘦𝘧𝘵 𝘨𝘦𝘭𝘦𝘦𝘳𝘥 𝘸𝘢𝘵 𝘫𝘪𝘫 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘮 𝘰𝘧 𝘩𝘢𝘢𝘳 𝘷𝘦𝘳𝘸𝘢𝘤𝘩𝘵. 𝘓𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘪𝘴 𝘈𝘤𝘤𝘦𝘱𝘵𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘵 𝘫𝘪𝘫 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘤𝘩𝘪𝘦𝘯 𝘯𝘰𝘨 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘩𝘦𝘣𝘵 𝘨𝘦𝘭𝘦𝘦𝘳𝘥 𝘸𝘢𝘵 𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘯 𝘫𝘰𝘶 𝘷𝘦𝘳𝘸𝘢𝘤𝘩𝘵. 𝘓𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘪𝘴 𝘩𝘦𝘭𝘦𝘮𝘢𝘢𝘭 𝘨𝘦𝘦𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘸𝘢𝘤𝘩𝘵𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘪𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘱 𝘬𝘢𝘯 𝘵𝘦 𝘨𝘳𝘰𝘰𝘵 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘰𝘮 𝘪𝘯𝘦𝘦𝘯𝘴 𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘮𝘦𝘯. 𝘓𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘪𝘴 𝘈𝘤𝘤𝘦𝘱𝘵𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘵 𝘪𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘦𝘪𝘨𝘦𝘯 𝘴𝘵𝘶𝘬𝘬𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘦𝘧𝘵 𝘰𝘮 𝘶𝘪𝘵 𝘵𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘵 𝘰𝘱 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘰𝘧 𝘩𝘢𝘢𝘳 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘥𝘰𝘦𝘵. 𝘓𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘪𝘴 𝘰𝘰𝘬 𝘩𝘦𝘵 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘱𝘵𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘵 𝘫𝘦 𝘧𝘰𝘶𝘵𝘦𝘯 𝘮𝘢𝘨 𝘮𝘢𝘬𝘦𝘯, 𝘦𝘯 𝘻𝘰 𝘰𝘰𝘬 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦𝘯. 𝘓𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘪𝘴 𝘈𝘤𝘤𝘦𝘱𝘵𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘵 𝘫𝘦 𝘣𝘦𝘯𝘵 𝘸𝘪𝘦 𝘫𝘦 𝘣𝘦𝘯𝘵.


𝘓𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘻𝘪𝘵 𝘪𝘯 𝘢𝘭 𝘫𝘰𝘶𝘸 𝘤𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯. 𝘝𝘰𝘦𝘭 𝘻𝘦 𝘮𝘢𝘢𝘳! 𝘌𝘯 𝘥𝘢𝘢𝘳 𝘩𝘰𝘦𝘧 𝘫𝘦 𝘩𝘦𝘭𝘦𝘮𝘢𝘢𝘭 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘩𝘢𝘳𝘥 𝘫𝘦 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘵𝘦 𝘥𝘰𝘦𝘯. 𝘑𝘦 𝘩𝘰𝘦𝘧𝘵 𝘫𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘦 𝘰𝘱𝘦𝘯𝘦𝘯. 𝘝𝘰𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘢𝘳.


Yeshua

Op mijn Facebook pagina Great Teachings vind je meer blogs, channelings en meditaties
klik op de link